Szkoła Magellana postawiła sobie za cel opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych i programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe naszych uczniów.

Cele edukacyjne naszej szkoły ponad podstawę programową nauczania realizuje szereg projektów edukacyjnych oraz programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów o szerokich zainteresowaniach.

Programy projektów, na dzień dzisiejszy stanowią rozszerzenie podstawy programowej klas I -III szkoły podstawowej. Nowatorstwo Projektu polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów oraz wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów oraz rozwoju multidyscyplinarnych kompetencji.

Więcej informacji o poszczególnych projektach oraz ich opisy znajdują się;

http://szkola-magellana.pl/o-szkole/projekty-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20132014/