EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY I-III

 

Powiedz mi, a zapomnę.

 

Pokaż mi, a zapamiętam.

 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

 

Konfucjusz

Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

– I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;

– II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Celem ogólnym I etapu edukacji wczesnoszkolnej – klasy I – III jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również, takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było dobrze przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości                        i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych,        niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

„Elementarz odkrywców” to  seria dostosowana do potrzeb współczesnych dzieci. Wspiera kreatywne myślenie, zawiera rozwiązania dające pewność dobrego przygotowania do nauki w klasie czwartej (np. uprzedmiotowienie poszczególnych edukacji), zachwyca realistycznymi ilustracjami.

Obszary edukacji wczesnoszkolnej – w ramach edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione są następujące obszary:

– Edukacja polonistyczna

– Język obcy nowożytny

– Edukacja muzyczna

– Edukacja plastyczna

– Edukacja społeczna

– Edukacja przyrodnicza

– Edukacja matematyczna

– Zajęcia komputerowe

– Zajęcia techniczne

– Wychowanie fizyczne

– Religia / Etyka