Metoda Projektu

Młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, muszą posiadać nie tylko wiedzę, ale także umiejętności jej wykorzystania. Wymaga się od nich kreatywności, interdyscyplinarności, samodzielności                      i umiejętności współpracy z innymi.

Metoda projektu to doskonały sposób motywowania uczniów do nauki. Samodzielność, świadomość wagi zadań, możliwość decydowania o ich realizacji powodują, że nie trzeba dodatkowo zachęcać ich do pracy.

Motorem napędzającym projekt jest zmiana – zmiana w postrzeganiu, w myśleniu, w przyjmowaniu postaw. Projekt ma dostarczać nowej wiedzy, uczyć sposobu jej wykorzystania, rozwijać umiejętności, wpływać na nasze emocjonalne relacje z rzeczywistością. Najważniejszymi cechami projektu są: jego interdyscyplinarny charakter i samodzielne podejmowanie decyzji przez uczniów.

Wpływ projektu na uczniów

Projekt angażuje większą liczbę uczniów, motywuje uczniów do samodzielnej pracy, rozwija umiejętność pracy w zespole, wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość uczniów, poszerza ich horyzonty myślowe, czyni bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych i językowych (wzbogaca słownictwo), kształtuje postawę obywatelską, wyzwala przedsiębiorczość, wpływa na zmianę postaw uczniów wobec siebie, partnerów i środowiska. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskują poczucie większej wartości i pewności siebie.

Praca metoda projektów służy nabywaniu wielu umiejętności, m.in.:

– podejmowania decyzji,

– przyjmowania odpowiedzialności,

– współpracy w grupie,

– planowania i organizacji pracy,

– zbierania i selekcjonowania informacji,

– samodzielnego uczenia się,

– rozwiązywania problemów,

– twórczego myslenia,

– komunikowania się,

– oceniania własnej pracy,

– prezentacji jej efektów