Organizacja dydaktyczna

szkoły

Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
– I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;

– II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Celem ogólnym I etapu edukacji wczesnoszkolnej – klasy I – III jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również, takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było dobrze przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych, a przede wszystkim niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach IV–VI szkoły podstawowej.