Świetlica Magellana

Cele i zasady świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Podczas świetlicy szkolnej nauczyciele realizują program, którego głównymi założeniami jest:
– rozwijanie kreatywności, zainteresowań i uzdolnień,
– organizowanie zajęć plastycznych, konkursów, wystaw
– organizowanie zajęć sportowych
– zajęcia z elementami muzyki
– realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia
– kształtowanie postaw prozdrowotnych, moralnych i społecznych

W czasie trwania zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych zajęć nadobowiązkowych pozaszkolnych oraz kół zainteresowań:

Koła zainteresowań:
– koło plastyczne (klasy 0-III)
– koło wokalno muzyczne (klasy 0-III)
– koło matematyczne (klasy I-VIII)
– koło przyrodnicze (klasy IV-VI)
– koło informatyczne (klasy IV-VI)
– KMH – klub miłośników historii (klasy IV-VI)
– koło chemiczne (klasy VII-VIII)

Odrabianki
W ramach świetlicy uczniowie mają możliwość przy wsparciu nauczycieli świetlicy odrobić pracę domową. Na weekendy, dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych – nauczyciele nie zadają pracy domowej 🙂

Zajęcia nodobowiązkowe pozaszkolne
Zajęcia artystyczne:
– ceramika
– rękodzieło

Zajęcia rozwijające kreatywność oraz logiczne myślenie:
– szachy
– robotyka
– rysunek 3D

Zajęcia sportowe:
– piłka nożna
– judo
– tenis ziemny
– tenis stołowy

Zajęcia taneczne:
– hip-hop
– zumba
– balet

Zajęcia gry na instrumentach oraz umuzykalniające:
– gra na pianinie
– wokal

Zajęcia kulinarne:
– kuchnia Ferdynanda

Nauka języków obcych:
– fun english
– język hiszpański
– język francuski

Strona główna » O szkole » Świetlica Magellana