Program nauczania

w klasach IV-VIII

 Program nauczania w klasach IV-VIII

II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VIII. Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty:

– Język polski – odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Tworzenie wypowiedzi w języku polskim. Od klasy 7 dodatkowa godzina języka polskiego ukierunkowana na przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty

– Język obcy nowożytny – znajomość środków językowych. Rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi

– Muzyka – odbiór form muzycznych. Ekspresja przez muzykę. Analiza i interpretacja utworów

– Plastyka – percepcja sztuki, ekspresja przez sztukę, recepcja sztuki

– Historia i społeczeństwo – chronologia, analiza i interpretacja historyczna. Tworzenie narracji historycznej. Zainteresowanie problematyką społeczną. Współdziałanie w sprawach publicznych

– Przyroda – stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. Poszanowanie przyrody. Obserwacje, pomiary                        i doświadczenia

– Matematyka – sprawność rachunkowa. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Modelowanie matematyczne. Rozumowanie i tworzenie strategii. Od klasy 7 dodatkowa godzina matematyki ukierunkowana na przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty

– Chemia – przedmiot eksperymentalny, duży nacisk położony jest na umiejętności
związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych, interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów

– Fizyka – nauka przyrodnicza, poznawanie fundamentalnych i uniwersalnych praw opisujących materię       i procesy w niej zachodzące. Pojęcia, prawa i teorie fizyki kształtują styl myślenia i działania opartego na metodzie naukowej

– Edukacja do bezpieczeństwa – przygotowanie do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji         w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy

– Doradztwo zawodowe – celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego

– Wiedza o społeczeństwie – przedmiot interdyscyplinarny korzystający z dorobku nauk społecznych  oraz elementów nauk humanistycznych. Przedmiot bazuje także na wiedzy i umiejętnościach uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii

– Zajęcia komputerowe – bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań

– Zajęcia techniczne – rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Planowanie       i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym

– Wychowanie fizyczne – bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym           i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia. Udział w aktywności  fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych

– Wychowanie do życia w rodzinie – ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania

– Etyka – kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych, Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej

– Religia – rozwijanie poznania wiary. Wychowanie liturgiczne. Formacja moralna. Nauczanie modlitwy. Wychowanie do życia we wspólnocie

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Dodatkowo od klasy 4 realizowane są 2 godziny języka hiszpańskiego.

JĘZYK ANGIELSKI

Od klasy 4 realizowanych jest 7 godziny języka angielskiego:

– 4h ogólnego języka angielskiego

– 1h konwersacji (zajęcia z native speakerem). Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy.

– 2h cambridge. Uczniowie są przygotowywani do Egzaminów Cambridge. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy.