Program nauczania języka angielskiego

w klasach I – III

W naszej Szkole integrujemy nauczanie języka polskiego i angielskiego z elementami takich przedmiotów jak kultura, geografia, przyroda, plastyka oraz historia. Język angielski jest narzędziem do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin.

Różnorodność kulturowa i światopoglądowa, którą promujemy w Szkole Magellana przyczynia się do poszerzania świadomości międzykulturowej oraz tolerancji w stosunku do innych narodowości i wyznań.

  • Szkoła Magellana realizuje dwujęzyczne nauczanie już od klas nauczania początkowego poprzez następujące działania:

 realizację programu kształcenia zintegrowanego w systemie dwujęzycznym w języku polskim           i angielskim zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– realizację autorskiego Programu Nauczania Języka Angielskiego Magellan’s Adventurs.

 realizację zajęć w języku angielskim w systemie 8 godzin lekcyjnych tygodniowo.

 realizację w języku angielskim elementów z przedmiotów kulturowych, przyrodniczych, historycznych, plastycznych

 realizację zajęć z native speakerem

 realizację przez uczniów projektów, pokazów i konkursów w języku angielskim

  • Szkoła Magellana przygotowuje uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. Egzaminy ESOL Cambridge (English for Speakers of Other Languages) to;


– główna grupa najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego w Polsce i na świecie oferowana przez prestiżowy Uniwersytet Cambridge. W jej skład wchodzą: KET, PET, FCE, CAE, CPE (w kolejności stopnia zaawansowania językowego) oraz YLE

– certyfikaty ESOL Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia

– certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE są ważne bezterminowo

Celem  programu dwujęzycznego naszej szkoły jest:

1. rozwijanie świadomości i wrażliwości międzykulturowej uczniów oraz poszerzanie wiedzy o innych krajach i kulturach; przygotowanie dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie; rozwijanie oraz szerzenie tolerancji w stosunku do innych kultur: ich religii, obyczajowości, oraz światopoglądu

2. rozwijanie zdolności komunikacyjnych w różnych językach

3. rozwijanie zdolności intelektualnych: interpretowanie, porównywanie, wyjaśnianie, wysuwanie wniosków, stawianie hipotez, podsumowywanie, rozwiązywanie problemów, stawianie odpowiednich pytań, rozróżnianie, organizowanie, ocenianie, tworzenie, kreatywność, analizowanie, rozumienie

4. nauka języka obcego poprzez wprowadzanie treści z różnych przedmiotów; używanie języka obcego jako narzędzia do przyswajania wiedzy

5. rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem i jego różnorodnością

6. aktywizowanie i motywowanie dzieci do samodzielnego myślenia oraz dalszego poszukiwania                      i pogłębiania wiedzy