Podstawowe informacje

Serdecznie witamy na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana.

Nasza Szkoła ukierunkowana jest na kształtowanie twórczych,      kreatywnych uczniów otwartych na poznawanie świata nauki. Poszukujemy i rozwijamy w dzieciach ich indywidualne zdolności          i predyspozycje.

Z Programem Magellan´s Adventures, czyli rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego poznajemy inne kraje i uczymy otwartości, odwagi i wytrwałości w dążeniu do wybranego celu .

Tworzymy niezwykłą i niepowtarzalną szkołę.

Filary Szkoły Magellana

płaszczyzna nowoczesnej edukacji

pusty

dsfsdfsf

1 FILAR – Uczymy jak się uczyć

Autorski program UCZYMY JAK SIĘ UCZYĆ ma na celu uświadomienie dziecku rozpoczynającemu edukację szkolną w jaki sposób powinno się uczyć, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać swoją inteligencję i możliwości. Zadania naszego projektu  mają pozwolić uczniom skupić się na umiejętności interpretowania świata i stosowanych w nim symboli. Efektem oddziaływania programu jest podniesienie zdolności wykorzystywania narzędzi umysłowych, czyli udoskonalanie procesów myślowych zwiększających umiejętności poznawcze dziecka.

Propagujemy metody treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych poprzez prowadzenie warsztatów „Nowoczesne techniki uczenia się”. Warsztaty prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów. Sprawna pamięć to klucz do sukcesu nie tylko w szkole, ale i w życiu.

Dzięki technikom pamięciowym Państwa dziecko poprawi zarówno funkcjonowanie pamięci, jak i zapozna się z narzędziami służącymi do sprawnego zapamiętywania dat historycznych, ważnych wydarzeń, słów w języku obcym, trudnych pojęć i wielu informacji.

2 FILAR – Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego w tym innowacyjny projekt Magellan´s Adventures

Szkoła Magellana realizuje program kształcenia zintegrowanego w systemie dwujęzycznym      w języku polskim i angielskim zgodnym z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła realizuje innowacyjny projekt Magellan´s Adventures – autorski program dydaktyczny w języku angielskim. Pasja podróżowania po wielu dziedzinach nauki / przyrodzie, geografii, muzyce, sztuce to jeden z jego podstawowych elementów. Zaangażowanie dzieci w odkrywanie nieznanego i innowacyjne podejście do realizacji założeń programu to gwarancja kształtowania twórczych w myśleniu i kreatywnych w działaniu młodych ludzi.

Szkoła Magellana przygotowuje uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. Egzaminy ESOL Cambridge (English for Speakers of Other Languages) to;

 • główna grupa najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego w Polsce i na świecie oferowana przez prestiżowy Uniwersytet Cambridge. W jej skład wchodzą: KET, PET, FCE, CAE, CPE (w kolejności stopnia zaawansowania językowego) oraz YLE,
 • certyfikaty ESOL Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia,
 • certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE są ważne bezterminowo.
3 FILAR – Rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów

 Szkoła Magellana kładzie nacisk na rozwijanie w dzieciach ich talentów i pasji. Nasz PROJEKT TALENTÓW I PASJI to program mający na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji dziecka oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju. Służą temu Kluby tematyczne Magellana oraz Koła zainteresowań.

 • Klub Muzyczny Magellana – głównym celem działalności naszego klubu muzycznego jest rozwój muzyczny dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do muzyki, nauczanie gry na instrumentach, wdrażanie i zachęcanie do wspólnego muzykowania oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki. Organizujemy koncerty i imprezy muzyczne, które będą okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów. Oferta Klubu Muzycznego – nauka gry na pianinie, kształcenie wokalne w kierunkach piosenka i śpiew solowy,  zespół wokalny – śpiew rozrywkowy profesjonalny.
 • Klub Naukowy Magellana  – głównym celem działalności naszego klubu naukowego jest rozwijanie w dzieciach ciekawości poznawania zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzane eksperymenty i badania naukowe. Oferta Klubu naukowego – Klub Młodego Odkrywcy / ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik, robotyka i nauka, szachy.
 • Klub Artystyczny Magellana – Oferta Klubu Artystycznego – warsztat wokalno-muzyczny, warsztat tańca współczesnego, balet, warsztaty ceramiczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego.
 • Klub Sportowy Magellana  Oferta Klubu Sportowego – piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, tenis stołowy.
 • Klub Języków Obcych Magellana – Oferta Klubu Języków Obcych – język hiszpański, język angielski, język francuski.
 • Rozwijamy kreatywność i umiejętność twórczego myślenia – najważniejsze talenty dziecka zapewniając naszym uczniom możliwość korzystania z szerokiej oferty interesujących zajęć po lekcyjnych.
 • Rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów – działając w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.                  W osiągnięciu tego celu pomagają nam najwyższej jakości Programy Dydaktyczne będące kontynuacją programu edukacyjnego naszej szkoły.
 • Koła zainteresowań – szkoła oferuje uczniom zajęcia rozwijające ich talenty, zainteresowania oraz indywidualne predyspozycje poprzez udział w kołach zainteresowań:
 • koło chemiczne
 • koło przyrodnicze
 • klub miłośników historii
 • koło literackie
 • koło matematyczne
 • koło wokalno-muzyczne
 • koło plastyczne
 • koło informatyczne
4 FILAR – Nasza kadra pedagogiczna to Zespół fachowców

 Kadrę Szkoły Magellana tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów rozwojowych, psychopedagoga, metodyka, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej. To, co wyróżnia nasz Zespół to obecność wielu fachowców, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi.

 Prowadzą oni w klasach Warsztaty twórczego myślenia, warsztaty rozwojowe, obserwacje dzieci, konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Możliwość wymiany myśli w Zespole składającym się z osób o różnej specjalności pozwala nam tym uważniej i dużo bardziej kompleksowo patrzeć na rozwój naszych uczniów. Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych.

Możliwość wymiany myśli w Zespole składającym się z osób o różnej specjalności pozwala nam tym uważniej i dużo bardziej kompleksowo patrzeć na rozwój naszych uczniów. Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych.

 • Nauczyciele

Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w szkole.  Jest to świetnie przygotowana, pełna pasji kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę, dającą radość dzieciom. Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem dzieci, pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie i bardzo chętnie przychodzą do naszej szkoły. Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych. Dzięki temu na bieżąco wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dzieci.

 • Specjaliści

W skład naszego Zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści poszczególnych dziedzin: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, metodycznej, pediatrycznej. Ich stała współpraca z nauczycielami Szkoły Magellana pozwala zapewnić Państwa dzieciom wysoką jakość opieki.

Psycholog – psychologowie współpracujący z naszą szkołą są wyselekcjonowanymi przez nas partnerami specjalizującymi się w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Są to dyplomowani psychologowie i trenerzy, którzy w ramach rozwoju zawodowego ukończyli liczne warsztaty i kursy specjalizacyjne. Stałe podnoszenie kwalifikacji wyposażyło ich w szeroką gamę metod pracy z dziećmi. W swej pracy, skupiają się na wspomaganiu rozwoju drugiego człowieka. Działają w oparciu o wiedzę psychologiczno – edukacyjną. W swej praktyce wykorzystują podejście psychodynamiczne, metody poznawczo – behawioralne, a także psychologię skoncentrowaną na rozwiązaniach.
– wspierają nauczycieli oraz rodziców naszych uczniów w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem. Uczą technik lepszego porozumiewania się.
– prowadzą w poszczególnych klasach Warsztaty Twórczego Myślenia oraz Nowoczesne techniki uczenia się,
– prowadzą na bieżąco konsultacje z Zespołem i obserwacje dzieci w grupach. Jest pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.

Logopeda – przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Dzieci ze zdiagnozowanymi problemami logopedycznymi, w zależności od decyzji rodziców, biorą udział w odpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda szkolny.

Metodyk – czuwa nad realizacją treści programowych, hospituje zajęcia nauczycieli, sprawdza dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka oraz śledzi postępy edukacyjne dzieci.

Opieka medyczna – na terenie szkoły dzieci objęte są opieką medyczną. Lekarz pediatra pełni w określone dni miesiąca profilaktyczny dyżur w szkole.

Terapeuta SI – głównym celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja poszczególnych układów zmysłowych tak, aby poprawić funkcjonowanie dziecka w codziennym życiu. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.

Atmosfera szacunku i współpracy panująca w Szkole Magellana to nasza wizytówka.

Efektywna współpraca rodziców z nauczycielami warunkuje jakość życia szkolnego.

5 FILAR – Dbamy o równowagę pomiędzy nauką i zabawą

Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Właściwe zrównoważenie czasu pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą oraz wolnym wyborem to bardzo ważne czynniki wpływające na prawidłowy rozwój dziecka.

Kładziemy nacisk na zapewnienie uczniom naszej szkoły codziennej dawki zajęć na świeżym powietrzu. W Ogrodzie Magellana czeka dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Organizujemy dzieciom wybrane zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu w otoczeni zieleni.

Głównymi celami edukacyjnymi kształcenia i wychowania w Szkole Magellana jest uaktywnienie wszelkich możliwości dziecka oraz wspieranie jego rozwoju, poprzez rozwijanie umiejętności zdobywania wiedzy. Oddziaływanie na dziecko rozpoczynające edukację na I etapie kształcenia, będące    w okresie szczególnej plastyczności psychiki, stanowi bardzo ważny element w kształtowaniu jego wartościowych postaw społeczno-moralnych, jak również w opanowaniu odpowiedniego zakresu wiedzy       i umiejętności.

Programy realizowane w Szkole Magellana powstały z myślą stworzenia najbardziej optymalnych warunków do poznawania świata przez dziecko. Zostały opracowane zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki, psychologii, podstawą programową kształcenia ogólnego oraz wyposażone w innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój człowieka. Podstawą naszych programów jest zadbanie o pozytywne relacje nauczyciel – dziecko, stworzenie atmosfery sprzyjającej poznawaniu i uczeniu się, osiąganie sukcesu przez wszystkie dzieci biorąc pod uwagę naturalne możliwości każdego uczestnika programu. Zależy nam na tym, by dzieci były przekonane, że same zdobywają wiedzę, doświadczają, rozwiązują problemy, podejmują decyzje i organizują sobie pracę. Rola nauczyciela polega przede wszystkim na organizowaniu dzieciom zadań oraz kierowaniu ich działaniem, by zakończyły go sukcesem i zadowoleniem.

Jak piszą w swoich książkach Gordon Dryden, Janette Vos, Peter Kline „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”.

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Magellana działa na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Lesznowola.
 • Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim poziomie nauczania. Przyjazna atmosfera oraz radość ze wspólnego podróżowania po niezmierzonych oceanach wiedzy stanowi wizytówkę Szkoły Magellana.
 • O wyjątkowości naszej Szkoły stanowi zarówno urokliwe położenie, jak i panująca w niej przyjazna atmosfera. Jest znakomitym miejscem do nauki i rozwoju.

Strona główna » O szkole