Projekty edukacyjne

 

Szkoła Magellana postawiła sobie za cel opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kluczowe kompetencje naszych uczniów.

Cele edukacyjne naszej szkoły ponad podstawę programową nauczania realizowane są przez szereg Projektów edukacyjnych oraz Programów zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów o szerokich zainteresowaniach.

Programy naszych Projektów, na dzień dzisiejszy stanowią rozszerzenie podstawy programowej klas I -III szkoły podstawowej. Nowatorstwo Projektu polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów oraz wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów oraz rozwoju multidyscyplinarnych kompetencji. Opracowane programy edukacyjne, eksponować będą metody aktywizujące, takie jak; metoda projektów oparta na integrującej wielorakości aktywnych metod pracy dzieci, doświadczeniu i eksperymentach, mapach myśli.

Cel ten realizowany jest poprzez 5 celów szczegółowych:

  • opracowanie 4 innowacyjnych, multidyscyplinarnych programów edukacyjnych
  • wdrożenie i realizacja przyjętych programów ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji nauczania
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem
  • wykorzystanie przez nauczycieli zdobytej wiedzy do opracowania scenariuszy zajęć z dziećmi
  • ocenę efektywności wdrażanych programów oraz upowszechnienie dobrych praktyk