magellan_fotki_1

Program nauczania w klasach I-III

Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

- I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;

- II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.

Celem ogólnym I etapu edukacji wczesnoszkolnej - klasy I - III jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również, takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było dobrze przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych, a przede wszystkim niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Magellana realizowany jest program „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era. Autorkami  programu są:  dr Barbara Bieleń, dr Teresa Janicka, dr Hanna Małkowska-Zegadło.

Podręczniki do programu to seria „Elementarz XXI wieku”. Autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak. Nr dopuszczenia: 404/1/2011 (sem.1), 404/2/2012 (sem.2)

  • Program „Szkoła na miarę” jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju każdego ucznia. Zgodnie z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 roku treści zawarte w programie gwarantują skuteczne wspieranie rozwoju każdego dziecka.
  • Program – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. – stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, która zawiera precyzyjnie opisane wymagania, czyli obowiązkowy zakres treści programowych i umiejętności  oczekiwanych od uczniów na zakończenie danego etapu kształcenia.
  • Program jest przygotowany w taki sposób, by każde dziecko mogło rozwijać się indywidualnie  i być aktywne w procesie nauczania. Uczeń skutecznie się uczy, gdy samodzielnie rozwiązuje problemy i czynnie bierze udział w sytuacjach dydaktycznych.

„Elementarz XXI wieku” to  seria dostosowana do potrzeb współczesnych dzieci. Wspiera kreatywne myślenie, zawiera rozwiązania dające pewność dobrego przygotowania do nauki w klasie czwartej (np. uprzedmiotowienie poszczególnych edukacji), zachwyca realistycznymi ilustracjami.

Obszary edukacji wczesnoszkolnej - w ramach edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione są następujące obszary:

- Edukacja polonistyczna

- Język obcy nowożytny

- Edukacja muzyczna

- Edukacja plastyczna

- Edukacja społeczna

- Edukacja przyrodnicza

- Edukacja matematyczna

- Zajęcia komputerowe

- Zajęcia techniczne

- Wychowanie fizyczne

- Religia / Etyka

 

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]