magellan_fotki_4

Program nauczania w klasach IV-VI

II etap edukacyjny obejmuje klasy IV - VI. Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty:

- Język polski - odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Tworzenie wypowiedzi w języku polskim.

- Język obcy nowożytny - znajomość środków językowych. Rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi.

- Muzyka - odbiór form muzycznych. Ekspresja przez muzykę. Analiza i interpretacja utworów.

- Plastyka - percepcja sztuki. Ekspresja przez sztukę. Recepcja sztuki.

- Historia i społeczeństwo - chronologia, analiza i interpretacja historyczna. Tworzenie narracji historycznej. Zainteresowanie problematyką społeczną. Współdziałanie w sprawach publicznych.

- Przyroda - stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. Poszanowanie przyrody. Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

- Matematyka - sprawność rachunkowa. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Modelowanie matematyczne. Rozumowanie i tworzenie strategii.

- Zajęcia komputerowe - bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

- Zajęcia techniczne - rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

- Wychowanie fizyczne - bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia. Udział w aktywności  fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

- Wychowanie do życia w rodzinie - ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

- Etyka - kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych. Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

- Religia - rozwijanie poznania wiary. Wychowanie liturgiczne. Formacja moralna. Nauczanie modlitwy. Wychowanie do życia we wspólnocie.

Strefa rodzica

Sprawdź oceny swojego dziecka, stan płatności itp.

pamiętaj mnie|przypomnij hasło
Zaloguj
Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Aktualnie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana odbędzie się nabór do szkolnej zerówki i klasy I oraz nabór uzupełniający do klasy VII i VIII.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z Niepublicznego Przedszkola NibyLandia.

czytaj więcej
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl
[responsive-menu]